6-92 استراتژی توسعه در ایران

روایت توسعه نیافتگی ایراننویسنده: دمجتبی لشکربلوکیمتن: عباس سیدین I روایت: علی بندری I تدوین: امید صدیق‌فرموسیقی تیتراژ: پیمان عرب‌زادهموسیقی متن: Lance Conrad Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Om Podcasten

خلاصه‌ی فارسی کتابهای غیرداستانی Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.