سیر روانشناسی در تاریخ

در این قسمت به سیر روانشناسی از 7 قرن قبل از میلاد مسیح تا زمان معاصر پرداختم و از تاثیر مصر ، یونان و رم باستان ، دانشمندان مسلمان و ایرانی و دوره رنسانس و قرون وسطی بر روانشناسی صحبت  .کردم 

حامی باش پادکولوژی :

 Hamibash.com/podchology

اینستاگرام پادکولوژی :

 Instagram.com/podchology

کانال تلگرام پادکولوژی :

 T.me/podchology 

اکانت توئیتر پادکولوژی :

Twitter.com/podchology

Om Podcasten

پادکستی در باب روانشناسی 🔱