فرعون روانشناس

در این قسمت به اولین آزمایش ثبت شده در تاریخ روانشناسی در نیمه دوم قرن 7 قبل از میلاد مسیح توسط فرعون و انگیزه اش پرداختم .

 حامی باش پادکولوژی :

 Hamibash.com/podchology

اینستاگرام پادکولوژی :

 Instagram.com/podchology

کانال تلگرام پادکولوژی :

 T.me/podchology 

اکانت توئیتر پادکولوژی :

Twitter.com/podchology

Om Podcasten

پادکستی در باب روانشناسی 🔱