روانشناسی یونان | پارت اول

در این قسمت به بررسی ارا و نظرات فلاسفه یونان باستان ، رویکرد و کمکشون به شکل دهی و پیشبرد روانشناسی نوین پرداختم 🔱

حامی باش پادکولوژی :

 Hamibash.com/podchology

اینستاگرام پادکولوژی :

 Instagram.com/podchology

کانال تلگرام پادکولوژی :

 T.me/podchology 

اکانت توئیتر پادکولوژی :

Twitter.com/podchology

Om Podcasten

پادکستی در باب روانشناسی 🔱