روانشناسی ورزشی | Sports Psychology

در این اپیزود ویژه که با همکاری هادی نوری از پادکست فوتبال لب تهیه شده به روانشناسی ورزشی،ملاک های مهم درش و مثال های فوتبالی مرتبط به هر قسمت پرداختیم .

حامی باش پادکولوژی :

 Hamibash.com/podchology

اینستاگرام پادکولوژی :

 Instagram.com/podchology

کانال تلگرام پادکولوژی :

 T.me/podchology 

اکانت توئیتر پادکولوژی :

Twitter.com/podchology

Om Podcasten

پادکستی در باب روانشناسی 🔱