उसले झूट बोलेको थाहा पाउने ९ संकेत || सत्य नबोल्दा यस्ता व्यवहार देखिन्छ ||

हामी सामाजिक संजालमा यता भेट्न सक्छौं है: www.facebook.com/sabeenakarki twitter.com/sabeenakarki?lang www.instagram.com/sabeenakarki_/

Om Podcasten

Podcast by SABSCAST (Sabeena Karki)