यदि कसैले तपाईंलाई माया गर्छ भने यी ५ कुरा पक्का गर्छ || माया गर्छ/गर्दैन भन्ने छ भने सुन्नुहोस् ||

Get connected in social media: हामी सामाजिक संजालमा यता भेट्न सक्छौं है: www.facebook.com/sabeenakarki twitter.com/sabeenakarki?lang www.instagram.com/sabeenakarki_/

Om Podcasten

Podcast by SABSCAST (Sabeena Karki)