Del 2: C‑252/2 om hvorfor Meta ikke kan bruke «berettigede interesser» for adferbasert markedsføring

Sommeren 2023 bestemte CJEU at Meta ikke kan bruke «berettigede interesser» som behandlingsgrunnlag for adferdsbasert reklame. Meta ble klagd inn av den tyske konkurransemyndigheten for brudd på GDPR. Argumentasjonen var noe à la at Meta ved å bryte GDPR også hadde misbrukt sin dominerende stilling på det tyske SOME-makedet. Saken gikk helt til EU-domstolen som i sommer konkluderte med at Facebook ikke kan bruke våre personopplysninger til å gi oss adferdsbasert reklame uten å be om vårt eksplisitte samtykke. Men hva er begrunnelsen? Vi leser dommen! Dette er et opptak fra en LinkedIn Live. Du kan se videoopptaket her: https://www.linkedin.com/events/vileserdel2avc252-2fracjeuommet7096465098705117184/comments/ Du finner dommen her: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=275125&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1652408

Om Podcasten

Ida Thorsrud leser dommer om personvern fra EU-domstolen. Dette er en podcast for deg som driver med personvern og sliter med å finne tid til å lese dommer. Vi samles på LinkedIn Live hver fredag fra 16-17 og leser en dom om personvern fra CJEU. Denne podcasten er et opptak fra LinkedIn Live. Du finner en link til videopptaket fra LinkedIn Live inne på den enkelte episoden.