Endrer T-557 20 hvordan vi vurderer hva en personopplysning er?

I april 2023 kom en dom som muligens utfordrer rettsregelen i Breyer-dommen og vurderingen vår av hva en personopplysning er. Spørsmålet i saken var om Det Europeiske Datatilsynet (EDPS) hadde behandlet en sak riktig. Domstolen kom til at EDPS ikke hadde vurdert om personopplysningene faktisk var personopplysninger etter rettsregelen i Breyer-saken. Dette er et opptak fra en LinkedIn Live som du kan se her: https://www.linkedin.com/events/iaprilkomennydomomhvaenpersonop7068605016479002624/comments/ Dommen finner du her: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=272910&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15856705

Om Podcasten

Ida Thorsrud leser dommer om personvern fra EU-domstolen. Dette er en podcast for deg som driver med personvern og sliter med å finne tid til å lese dommer. Vi samles på LinkedIn Live hver fredag fra 16-17 og leser en dom om personvern fra CJEU. Denne podcasten er et opptak fra LinkedIn Live. Du finner en link til videopptaket fra LinkedIn Live inne på den enkelte episoden.