Google «behandler» personopplysninger når de kategoriserer dem og gjør dem tilgjengelige på internett via en søkemotor. Vi leser C‑131/12-dommen!

I 2014 kom EU-domstolen med en avgjørelse som slo fast at når en søkemotor tilgjengeliggjør data (inkludert personopplysninger) som allerede er publisert på internett, er det en «behandling» av personopplysninger. Vi leser dommen! Dette er et opptak fra en LinkedIn Live. Du kan se videoopptaket her: https://www.linkedin.com/events/vileserc-131-12omhvorfors-kemot7098607735616724992/comments/ Du finner dommen her: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6759452

Om Podcasten

Ida Thorsrud leser dommer om personvern fra EU-domstolen. Dette er en podcast for deg som driver med personvern og sliter med å finne tid til å lese dommer. Vi samles på LinkedIn Live hver fredag fra 16-17 og leser en dom om personvern fra CJEU. Denne podcasten er et opptak fra LinkedIn Live. Du finner en link til videopptaket fra LinkedIn Live inne på den enkelte episoden.