رادیو ۴۳۹ - Radio 439

رادیو ۴۳۹ - Radio 439

25 Avsnitt | Konst Musik
رادیوی اینترنتی شعر در هر قسمت کتابی ورق میخورد ، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شود.

Avsnitt

رادیوی اینترنتی شعر در هر قسمت کتابی ورق میخورد ، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شود.